logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

PRZEWODNIK DLA AUTORÓW

 

Typy artykułów

 

  1. Artykuł badawczy (Research papers)

 

Zawiera wyniki i analizę oryginalnych badań naukowych przeprowadzonych przez Autora i zgodnych z profilem tematycznym czasopisma (Aimes and Scope). W artykule powinny się znaleźć nie publikowane dotychczas autorskie wyniki w formie map, tabel, wykresów etc. (lub jeśli są rozbudowane – ich podsumowanie).  Artykuł badawczy powinien mieć do 12 stron i wykorzystywać bogatą, międzynarodową literaturę na badany temat (podejście tematyczne i regionalne) – zazwyczaj od 20 do 40 pozycji i jasno opisaną metodykę badawczą (procedurę badawczą). Artykuł badawczy powinien mieć i przejrzystą strukturę, zawierającą następujące części: tytuł, abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami), słowa kluczowe (4-6 słów, powinny dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej oraz trzy inne), wprowadzenie, metody, materiały badawcze i obszar badań, wyniki, dyskusja, wnioski (podsumowanie) oraz zacytowaną literaturę.

 

Struktura artykułu

Tytuł (Title) – powinien być jasno sprecyzowany, zwięzły, a jednocześnie oddawać w sposób pełny treść artykułu. W artykule badawczym może się znaleźć odniesienie do obszaru badań na zasadzie case study. Należy unikać długich, wielokrotnie rozbudowanych zdań.

Abstrakt (Abstract) – w abstrakcie powinno się znaleźć: krótkie wprowadzenie w tematykę badawczą wraz z celem badań (2-3 zdania), opis metody badań (2-3- zdania), wstępne wyniki z badań scharakteryzowane w sposób bardzo ogólny (3-4 zdania) oraz ogólne wnioski (1-2 zdania). Abstrakt nie powinien przekraczać 250 słów. Abstrakt musi być maksymalnie pełny w treść dotyczącą artykułu ponieważ często jedynie na jego podstawie czytelnik określa przydatność artykułu (i jego cytacji) w swoich badaniach. Należy unikać ogólnych, nie wnoszących konkretnej treści zdań i oczywistych stwierdzeń.

Słowa kluczowe (Keywords) – od 4 do 6 słów kluczowych odnoszących się do tematyki badawczej, zastosowanej metody badań, obszaru badań. Należy unikać słów zawartych w tytule (dublowanie w wyszukiwaniu w bazach), długich, kilkuwyrazowych słów kluczowych oraz bardzo ogólnych stwierdzeń np. geografia krajobrazu, architektura krajobrazu etc.

Wprowadzenie (Introduction) – rozdział wprowadzający czytelnika w tematykę artykułu. Powinien zostać opracowany w oparciu o bogatą, międzynarodową literaturę przedmiotu i regionu. Powinien sie składać z następujących części: ogólne wprowadzenie do tematyki badawczej w ujęciu globalnym, krajowym lub regionalnym (w przypadku gdy artykuł dotyczy konkretnego obszaru badawczego np. region, gmina); analiza dotychczasowego stanu badań na dany temat (odniesienie do problemu badawczego, zastosowanej metody) z licznymi przywołaniami literatury (w ujęciu międzynarodowym, krajowym i regionalnym); wyjaśnienie podstawowych pojęć terminologicznych jeśli jest to konieczne wraz z powołaniami na literaturę; charakterystyka problemu badawczego, przedmiotu badań oraz jasne określenie celu badań. W wprowadzeniu powinna się znaleźć znaczna część literatury cytowanej w artykule.

Materiały, metody badań i obszar badań (Materials, Methods and Study Area) – w tym rozdziale należy zawrzeć konkretne informacje na temat wykorzystanych w badaniach materiałów. Mogą nimi być wszelkie cyfrowe bazy danych, materiały kartograficzne, dokumenty planistyczne, dane statystyczne, wyniki prac terenowych etc. Należy jasno, konkretnie i zwięźle scharakteryzować, które z nich były przydatne i do jakich etapów pracy badawczej. Można je zestawić np. w formie tabeli. Metody badawcze – należy jasno i najpełniej opisać stosowane procedury badawcze tak, aby czytelnik mógł je w miarę potrzeb odtworzyć i zastosować. Jeśli użyta metoda nie jest autorską, należy powołać się na jej autora, a jeśli została zmieniona, należy dokładnie opisać na czym polegały zmiany. Zastosowaną metodę można opisać w formie wypunktowanych etapów lub przedstawić graficznie na schemacie. Obszar badań – należy scharakteryzować położenie fizycznogeograficzne, administracyjne i jeśli to konieczne ze względu na tematykę artykułu położenie obszaru badań np. w jednostkach etnograficznych, kulturowych, botanicznych etc. Ten podrozdział bezwzględnie powinien zawierać mapę lokalizującą obszar badań z kartonem (położenie obszaru na terenie większej jednostki np. Polski, Europy) umiejscowione w lewym górnym rogu. Mapa powinna posiadać podstawowe elementy tj. legendę, skalę (najlepiej liniową) oraz kierunek północy jeśli jest inaczej orientowana, a gdy ilustrowany jest duży obszar, także co najmniej jedne południk i równoleżnik. W tym rozdziale należy postępować zgodnie z zasadą, że lepiej zamienić sto słów na jedną grafikę np. tabelę, schemat, mapę.

Wyniki badań (Results) – w tym rozdziale należy zawrzeć oryginalne wyniki swoich badań. Jeśli jest potrzeba można rozdział rozbudować do kilku podrozdziałów, uwzględniających różne etapy pracy badawczej np. wyniki pomiarów terenowych, wyniki analiz laboratoryjnych, wyniki analiz kartograficznych, wyniki ankietowania itp. Wyniki mają mieć  formę maksymalnie skoncentrowaną i mieć postać: map, planów, tabel, wykresów, schematów, ewentualnie zdjęć (stosowanych oszczędnie). Wynikową grafikę powinna cechować poprawność merytoryczna oraz wysoka jakością techniczna i estetyczną. Tekst powinien się odnosić do uzyskanych wyników w sposób pełny, ale jednocześnie konkretny. Nie należy mylić wyników z wnioskami ani nie analizować wyników (kolejny rozdział). Należy się upewnić, że przedstawione wyniki dają czytelnikowi pełny obraz wykonanych badań.

Dyskusja (Discussion) – w tym rozdziale należy zamieścić analizę wyników swoich badań i porównać (wydyskutować) ją z wynikami innych autorów. Należy uwzględnić także dyskusję stosowanej metody podając ich słabości i atuty. Można się odnieść do aplikacyjnego wykorzystania wyników badań i metody, podając możliwości ich dalszego ulepszania (rozbudowy o nowe aspekty badawcze, uaktualnienia o nowe serie danych itp.), rozwoju perspektyw badawczych itp.

Wnioski (Conclusions) – podsumowanie głównych aspektów zawartych w artykule. Możne być przygotowane w formie ciągłego tekstu lub wypunktowanych równoważników zdań. Powinno być uogólnione i zawierać kluczowe stwierdzenia z przeprowadzonych badań zarówno w odniesieniu do ich wyników, jak i stosowanej metody.

Cytowana literatura (References) – powinna się zawierać pomiędzy 20 a 40 pozycji i zapewniać możliwie szerokie odniesienie do tematyki badawczej, metody badań oraz dyskutowanych problemów badawczych. Należy zapewnić jej międzynarodowy, krajowy, a w szczególnych przypadkach nawet regionalny charakter. Należy unikać literatury nienaukowej np. notatki prasowe, wiadomości internetowe, niepublikowane materiały (możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach). Należy zacytować wszystkie przywołane w tekście pozycje włącznie z opracowaniami kartograficznymi, dokumentami, bazami danych, stronami internetowymi. Należy zapewnić maksymalną wiarygodność i naukowość cytowanych źródeł.

 

Zanim wyślesz tekst do redakcji upewnij się, że:

 

- nie zawiera błędów – tzw. literówek

- jest pisany starannym, naukowym językiem (teksty przygotowane niechlujnie lub niezgodnie z „instrukcją dla autorów” zostaną odrzucone na etapie peer review)

- cechuje się poprawnością językową, stylistyczną i ortograficzną

- załączone ryciny, fotografie, mapy itd. spełniają wymagania graficzne

- wszystkie pozycje literatury z tekstu zostały zamieszczone w spisie (i na odwrót)

- abstrakt zawiera konkretne i precyzyjne informacje

- tytuł został sformułowany poprawnie i zgodnie z wytycznymi

 

Autor artykułu ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność, poprawność merytoryczną i własność autorską opublikowanych przez siebie wyników. Zanim artykuł zostanie opublikowany podpisuje deklarację etyki publikowania potwierdzając, że jest autorem wyników oraz treści artykułu i nie ma osób trzecich, które mogą sobie rościć do nich prawo.

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
96074

Wydawca