logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

 

 

 KODEKS POSTEPOWANIA ETYCZNEGO

 

 

Zespół redakcyjny czasopisma "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej i wydawca są zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.

Poniższe zasady opracowano na podstawie Elsevier oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Stosując poniższe zasady w zakresie etyki publikacyjnej, redakcja korzysta z diagramów przygotowanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE), które są dostępne tutaj. >> https://publicationethics.org/about/guide

 

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja o publikacji

Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG". Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki czasopisma.

Zasada fair play

Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie.

Poufność

Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez czasopismo naukowe.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach

Redakcja podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych

Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji.

Terminowość

Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym czasie.

Poufność

Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Wyrażanie obraźliwych czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem niewłaściwym.

Potwierdzenie źródła

Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do redaktora naczelnego.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej pracy).

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Dostęp i przechowywanie danych

Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Oryginalność i plagiat

Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje

Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne.

Potwierdzenie źródeł

Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstaniu, realizacji i interpretacji pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

 

Redakcja "Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG" oświadcza, iż wszelkie wykryte naruszenia zasad etyki obowiązujących w nauce będzie demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej nazywanym „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja "Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność tekst ponosi autor zgłaszający publikację do druku. Redakcja zobowiązuje autorów także do informowania o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

W przypadku przypuszczalnego lub domniemanego naruszenia zasad etycznych, redakcja czasopisma będzie postępować zgodnie z zasadami zawartymi w diagramach COPE, a także może zasięgnąć rady na forum COPE. Jeśli zostanie zdiagnozowane jednoznaczne naruszenie zasad postępowania etycznego, redakcja podejmie kroki w celu poprawy manuskryptu, które mogą zakończyć się zarówno korektą tekstu, jak i wycofaniem.

Diagramy COPE 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kodeksu postępowania etycznego prosimy o kontakt mailowy.

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
96077

Wydawca