logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

IDEA CZASOPISMA „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”

Czasopismo „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”  jest czasopismem punktowanym na liście czasopism MNiSW: 13 pkt.

Wydawane jest przez Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 2002 r. Jest adresowane przede wszystkim do geografów, reprezentujących szeroko rozumianą geografię człowieka (antropogeografię), ale także do geografów fizycznych badających wpływ człowieka na geosystem oraz ekologów krajobrazu, architektów krajobrazu i archeologów, a w mniejszym stopniu także do kulturoznawców, filozofów przyrody czy socjologów. Podstawowym wyróżnikiem i warunkiem koniecznym publikowanych tu tekstów jest przestrzenne ujęcie analizowanych zjawisk i procesów. Krajobraz – dla autorów niniejszego czasopisma - stanowi antropogenicznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziaływań przyrodniczych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, objawiającą się regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoistą fizjonomią.

 

Publikowane w czasopiśmie teksty powinny odnosić się do poniższych cech charakteryzujących krajobraz jako:

  • wycinek przestrzeni, który można przedstawić na mapie lub w postaci modelu (2D i 3D);

  • fizjonomii terenu, którą można przedstawić na rysunku, fotografii lub w postaci wizualizacji 3D;

  • dynamiczny system, o sposobie funkcjonowania zależnym od zestawu jego części składowych, powiązań między nimi i rodzaju dominujących procesów;

  • układ ewolucyjny, podlegającego, transformacji i metamorfozie o czytelnej i możliwej do odtworzenia historii, na podstawie analizy nawarstwień kulturowych (tzw. stratygrafia i biografia krajobrazu) a także na podstawie analizy zmiennych w czasie czynników krajobrazotwórczych (m.in. uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne, klimatyczno-hydrologiczne, botaniczno-glebowe, historyczno-kulturowe, w tym religijne, społeczno-ekonomiczne, polityczne, administracyjno-prawnych, biopsychiczne i demograficzne, technologiczne itp.)

 

Publikowane tu teksty powinny odnosić się do krajobrazu jako przedmiotu badań w następujących aspektach:

  • krajobraz jako zestaw obiektów fizycznych (agregacja podsystemów abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych), o określonej treści (tj. składzie fizycznym, chemicznymi biologicznym) i formie (rzeźbie i teksturze, a w przypadku elementów, antropogenicznych – także o określonej kompozycji);

  • krajobraz jako system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych, społecznych, ekonomicznych, i innych) integrujących obiekty fizyczne:

  • krajobraz jako zbiór bodźców, oddziałujących na różne zmysły odbiorcy, w tym szczególnie zestaw widoków i panoram o określonych wartościach estetycznych;

  • krajobraz jako zbiór wartości (potencjałów) przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych, duchowych, historycznych, fizjonomicznych, estetycznych, symbolicznych i innych;

  • system świadczący rzeczywiste i potencjalne usługi (świadczenia) dla różnych grup użytkowników.

 

Wersja elektroniczna czasopisma (e-ISSN: 2391-5293) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0. 

The electronic version (e-ISSN: 2391-5293) of the magazine is its reference. Articles, published in Dissertations of Cultural Landscape Commission, are made available for educational purposes in electronic form on the Web page magazine in the formula Open Access, licenced under CC BY-NC-ND 3.0.

 

 

Aktualny numer

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
2156

Wydawca